Monthly Archives: Հունվարի 2018

«Անմահ է փառքդ,հայրենիքի՛ զինվոր»

«Անմահ է փառքդ,հայրենիքի՛ զինվոր» Խնձորեսկի Գ.Սևունցի անվան միջնակարգ դպրոց… «Անմահ է փառքդ,հայրենիքի՛ զինվոր»… 9-րդ դասարան… Դասղեկ՝ Ս. Դիլանչյան…

Լուսանկարներ...

Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց… Խմբակ՝ «Հմուտ ձեռքեր»… Թեմա՝ «Աղցանների պատրաստում»… Ղեկավար՝ Ա. Բուդաղյան…

Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց… Խմբակ՝ «Հմուտ ձեռքեր»… Թեմա՝ «Աղցանների պատրաստում»… Ղեկավար՝ Ա. Բուդաղյան…

Լուսանկարներ...

Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց…Շնորհավո՛ր 2018 թվական…

Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց…Շնորհավո՛ր 2018 թվական…

Լուսանկարներ...